RestauracjaImprezy OkolicznościoweCatering

Restauracja

Read More

Imprezy Okolicznościowe

Read More

Catering

Read More

Regulamin ma moc prawną.

Regulamin Sali Okolicznościowej – Symfonia Smaków
Postanowienia ogólne
1.Regulamin
a. niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zamawiania i krótkoterminowego
użytkowania Sali okolicznościowej Symfonia Smaków na osiedlu Wichrowe Wzgórze 121 w Poznaniu
b. Złożenie przez klienta zamówienia na stronie www.symfoniasmakow.com lub podpisanie
bezpośrednie umowy wynajmu w restauracjach Pasja Smaków lub Harmonia Smaków
należących do grupy Labeko jest jednoznaczne z zaakceptowaniem zasad wynikających
z Regulaminu i obliguje klienta do przestrzegania tych zasad.
c. Sala okolicznościowa Symfonia Smaków dostępny w Internecie pod adresem
www.symfoniasmakow.com prowadzony jest przez firmę pod nazwą Labeko Piotr Laube,
Kobylnica 62-006, ul. Żwirki i Wigury 8 Nip.777-106-35-68 regon 301934209 wpisaną do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – zwany dalej jako „Sprzedawcą”
Dane kontaktowe Sprzedawcy : Restauracja Pasja Smaków, Poznań 61-638, os. Pod Lipami 104
Adres poczty elektronicznej : biuro@pasjasmakow.com
W celu skorzystania z rezerwacji konieczne jest spełnienie następujących warunków
umożliwiających rezerwację sali.
a. Posiadanie numeru telefonu komórkowego
b. Posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej
c. Z oferty może skorzystać osoba fizyczna –pełnoletnia posiadająca pełną wg przepisów prawa
cywilnego zdolność do czynności prawnych zwana dalej „Konsumentem” oraz jednostki
posiadające osobowość prawną.
d. dokonanie pełnej wpłaty za określoną ilość godzin najmu za pośrednictwem portalu przelewy24

Oferta Handlowa
Wynajem Sali następuje po opłaceniu określonej kwoty uzależnionej od wybranego pakietu
godzinowego. Klient otrzymuje w pełni wyposażoną salę do 40 osób w stoły, krzesła, porcelanę
( talerze duże i małe, półmiski, miseczki), sztućce, szklanki, kieliszki do wódki
i wina, lodówkę z zamrażalnikiem, kuchenkę indukcyjną z piekarnikiem, mikrofalę, czajnik elektryczny.
Po zakończonym wynajmie mycie i posprzątanie należy do firmy Symfonia Smaków.
Wszystkie media są wliczone w cenę wynajmu sali.

Zamówienie Klienta
a. Rezerwacje można składać każdego dnia – 24 godz./dobę.
e. Realizacja Zamówienia możliwa jest po podaniu następujących danych: adres poczty
elektronicznej, imię i nazwisko, numer telefonu i jest możliwa po akceptacji Regulaminu.
Potwierdzenie i realizacja zamówienia
Przyjęcie Zamówienia Klienta przez Sprzedawcę zostaje potwierdzone drogą elektroniczną
poprzez wysłanie Zamawiającemu wiadomości e-mailowej na podany przez Klienta adres e-mail wraz z numerem Zamówienia.
W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w żądanym terminie Klient zostanie
powiadomiony mailowo lub telefonicznie.
Wydanie lokalu następuje na pół godziny przed zaplanowaną godziną najmu na sprawy organizacyjne.
Otrzymany wcześniej kod dostępu do drzwi lokalu aktywny jest dopiero w wyznaczonej ramie czasowej.

Możliwość anulowania Wynajmu
a. Anulacja rezerwacji do 10 dni przed opłaconym wynajmem spowoduje zwrot wpłaconej kwoty
najmu w całości, natomiast anulacja w późniejszym terminem najemcy nie przysługuje zwrot wpłaconych środków.
c. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy i zwrotu środków, Klient powinien przesłać do
Sprzedawcy stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego
oświadczenia pocztą elektroniczną na biuro@symfoniasmakow.com w terminie nie
przekraczający 10 dni przed wykupioną rezerwacją Sali.
e. W przypadku zaakceptowania odstąpienia od umowy zwrot płatności Sprzedawca dokona przy
użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że  wyraźnie Klient zgodził 

się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
f. Termin zwrotu nastąpi do 7 dni od zaakceptowania ważności odstąpienia od umowy (punk 9a)

Obowiązki najemcy
a. Najemca zobligowany jest do przestrzegania zasad przeciwpożarowych i ponosi pełną
odpowiedzialność za nieprzestrzeganie tych zasad.
b. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe przez Najemcą lub jego Gości.
c. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody dotyczące uszczerbku na zdrowiu
powstałych podczas wynajmu lokalu.
d. Najemca jest zobowiązany do używania sprzętu audio znajdującego się na terenie lokalu, a tym
samym zabrania się wnoszenia i używania własnego sprzętu audio dużej mocy.
e. Wynajmujący może zakończyć w trybie natychmiastowym wynajem lokalu w przypadku
stwierdzenia naruszenia zasad regulaminu lub dobrego sąsiedztwa i z tego tytułu nie przysługuje
Najemcy zwrot kosztów za nie wykorzystane czasu najmu.
f. Zabrania się podnajmowania lokalu osobom trzecim.
g. Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia szkód powstałych podczas
wynajmu i pokrycie kosztów naprawy lub zakupu nowego wyposażenia w zależności od
charakteru uszkodzenia lub zniszczenia.
h. Zwrot lokalu następuje do 30 minut po ustalonym końcowym czasie wynajmu.
i. Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów szkód powstałych podczas wynajmu lokalu do
7 dni od zakończenia wynajmu.
Wycena napraw w przypadku zniszczenia sprzętu przez Najemcę lub jego Gości.
Naprawa drzwi 500 zł.
Naprawa stołu lub krzesła 100 zł.
Zniszczenie dekoracji 50 zł.
Naprawa sofy lub fotela 300 zł.
Uszkodzenie sprzętu kuchennego – równowartość nowego sprzętu
Uszkodzenie toalety 500 zł.
Uszkodzenie klamki elektronicznej 1000 zł.
Zbita szyba 1000 zł.
Zbite lustro 300 zł.
Uszkodzenie ścian 100 zł.
Uszkodzenie sprzętu audio 300 zł.
Używanie własnego nagłośnienia audio 800 zł.

Konto 60 1090 1450 0000 0001 2168 7906

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a. Obowiązek podawania prawdziwych informacji
Klient korzystający z usług Sklepu internetowego ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym
lub fałszywym. Zamówienia zawierające takie treści nie będą realizowane. Wynajmujący nie ponosi
odpowiedzialności za podanie takich treści.
b. Dostarczenie wiadomości email
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez
Klienta adres e-mail, które jest spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez
oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez
administratorów serwerów pocztowych.
Zmiany Regulaminu
a. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w przypadku zmiany cennika, przepisów prawa
lub w celu usprawnienia funkcjonowania Sali okolicznościowej. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w
życie w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia Regulaminu na stronie internetowej
Sklepu internetowego oraz od daty poinformowania Klientów o zmianie. Klient może złożyd oświadczenie
o akceptacji lub braku akceptacji Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie
zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowieo Regulaminu.
b. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem
aktywnego linku dostępnego na stronie głównej Symfonii Smaków oraz sporządzić jego wydruk.
Spory
a. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą
rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy. b. Klient posiada możliwośd
skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeo. Szczegółowe
informacje odnośnie pozasądowych procedur wskazanych powyżej dostępne są w siedzibach i na stronach
internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których
zadania należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod
następującymi adresami https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
b. Niezależnie od postanowieo pkt b). 5 powyżej Klient może złożyd swoją skargę np. za pośrednictwem
unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution). dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr.
c. Prawo właściwe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa
polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj.
Dz.U.2016 r. poz. 380 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach
konsumenta (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) w przypadku Klientów będących
Konsumentami.
DANE OSOBOWE a. Administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) w odniesieniu do danych osobowych Klientów
jest Sprzedawca.
a. Dane osobowe podawane są przez Klientów przy składaniu zamówienia w Sklepie
internetowym, a także w związku z wysyłaniem informacji handlowych /Newslettera i Programem
lojalnościowym.
b. Klient oświadcza, że wprowadzone przez niego dane w trakcje zamawiania Sali
okolicznościowej są prawdziwe, kompletne i rzetelne.

 
 
Page Title 2

Phasellus porta. Fusce suscipit varius mi. Cum sociis natoque pena tibus et magnis dis parturient modayn test.

Read More
Page Title 3

Phasellus porta. Fusce suscipit varius mi. Cum sociis natoque pena tibus et magnis dis parturient modayn test.

Read More
Page Title 4

Phasellus porta. Fusce suscipit varius mi. Cum sociis natoque pena tibus et magnis dis parturient modayn test.

Read More